Poistná zmluva PZP podľa zákona 381/2001 Z. z. zaniká:

§ 9 Zánik poistenia zodpovednosti
(1) Poistenie zodpovednosti okrem dôvodov ustanovených osobitným predpisom12) zaniká aj
a) zánikom motorového vozidla,
b) zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel,6a)
c) vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel,13)
d) prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,14)
e) vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú
evidencii vozidiel,
f) vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,14a)
g) zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy
Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 381/2001 Z. z.
prenajatej veci.
(2) Poistenie zodpovednosti zaniká okamihom, keď nastala skutočnosť uvedená v odseku 1.
O týchto skutočnostiach je poistník povinný bez zbytočného odkladu informovať poisťovateľa.
(3) Po vzniku škodovej udalosti môže poisťovateľ a poistník vypovedať poistnú zmluvu do
jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. V takomto prípade je
výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej
zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.
(4) Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od
dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota
pre zánik poistenia zodpovednosti, maximálne však na dobu troch mesiacov. Poistenie
zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.
(5) Po zániku poistenia zodpovednosti s výnimkou zániku poistenia zodpovednosti na motorové
vozidlá podľa § 27 je poistník povinný bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovateľovi zelenú
kartu.

Celé znenie zákona: TU
 
Vypovedať poistnú zmluvu môže len poistník alebo ním poverená osoba s plnou mocou spôsobom:
  • Písomne doporučenou poštou na adresu poisťovne
  • Osobne na pobočke poisťovne
  • Cez ePodatelňu ( napr. UNIQA )
  • Emailom z emailovej adresy poistníka ( len niektoré poisťovne akceptujú )