insia partizanske

Poistenie osôb, života, majetku, vozidiel

Centrum poistenia Partizanske

Všetky poisťovne na jednom mieste

    Poistenie osôb a majetku je  významnou súčasťou našej komplexnej ponuky poistenia od všetkých poisťovní. Nezabúdame ani na podnikateľov, firmy, zamestnancov firiem a poskytujeme aj poistenie v oblasti firemného poistenia. Poisťovne ponúkajú rôzne druhy poistenia a každá vyniká v niečom inom. Bežný klient má niekedy problém si vybrať správne poistenie presne pre vlastnú potrebu.

INSIA má dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti a preto Vám poradíme vhodný poistný produkt.

Ponúkneme Vám vždy najlepšie riešenie a poistenie na mieru.

Zoptimalizujeme Vám všetky vaše poistenia.

 • Poistenie majetku
 • Poistenie života a zdravia
 • Poistenie úveru
 • Poistenie vozidiel
 • Havarijné poistenie
 • ONLINE PZP poistenie
 • Prevozné C značky
 • Cestovné poistenie
 • Poistenie kamionistu
 • Poistenie zamestnancov
 • Poistenie firiem
 • Zdravotné poistenie cudzincov

Poistenie nehnuteľnosti a majetku

INSIA Partizánske

Poistenie domu, bytu alebo stavby

Poistenie rodinných domov je bežne ponúkané vo všetkých kanceláriách INSIA. Nechajte si vypracovať porovnanie ponúk viacerých poisťovní. Ak máte staršiu poistku na dom, bezplatne Vám skontrolujeme, či je možné ju zlepšiť a zoptimalizovať. Kontrolu poistky odporúčame minimálne každých 5 rokov. 

Poistenie domácnosti

Poistenie vybavenia domácnosti býva často zamieňané s poistením bytovej jednotky alebo vlastnej stavby domu. Ide však o 2 odlišné druhy poistenia! Zjednodušene možno povedať, že všetko, čo je pevne spojené s nehnuteľnosťou, patrí do poistenia stavby (napr. vaňa, sprchovací kút, umývadlo atď.). Do poistenia vybavenia sú zahrnuté všetky ostatné veci vo vnútri domu alebo bytu (nábytok, riad, elektronika, oblečenie, osobné veci, lyže, bicykle atď.).

Poistenie chát a chalúp

S pojmami chata alebo chalupa a poistenie si väčšina z nás spája aj slovo „vykradnutie“. Áno, najčastejším dôvodom dojednania poistenia chaty a chalupy býva zvyčajne obava z vykradnutia rekreačnej stavby v čase našej neprítomnosti. Rekreačným stavbám sa však nevyhýbajú ani živelné škody.

Kontaktujte nás a bezplatne Vám vypracujeme porovnanie poistenia zo všetkých poisťovní. 

Poistenie života, zdravia, úrazu

INSIA Partizánske

Životné poistenie

Základným princípom životného poistenia je finančné zabezpečenie rodiny alebo blízkych osôb pre prípad predčasného odchodu zo života. Preto je potrebné, aby poistná suma pre prípad smrti bola nastavená dostatočne vysoko a mohla spoľahlivo pokryť prípadné záväzky, napr. splatenie hypotéky, vzdelanie detí a pod. 

Druhou významnou zložkou životného poistenia je sporenie, resp. investovanie za účelom vytvorenia finančnej rezervy.

Úrazové poistenie

Kvalitné úrazové poistenie by malo byť štandardom pre každého, pretože chvíľka nepozornosti alebo nešťastná náhoda môže zmeniť celý náš život. Úrazové poistenie je najčastejšie zložené z troch základných častí:

 • Poistenie pre prípad smrti úrazom – za nízke poistné je možné navýšiť plnenie zo životného poistenia.
 • Poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu – táto zložka má najväčší význam, mala by byť dostatočne vysoká, zvyčajne sa dnes uzatvára s tzv. progresívnym plnením, keď pri vyššom stupni trvalých následkov je aj oveľa vyššie plnenie poisťovne.
 • Poistenie denného odškodného alebo času liečenia – vďaka modernej medicíne sa dnes veľkú časť úrazov podarí vyliečiť bez výrazných následkov. Liečenie však trvá často veľmi dlho, a preto je nevyhnutné pokryť stratu príjmov počas tohto obdobia.

Invalidita

 Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Invalidita predstavuje veľké riziko pre jedinca, ako i pre rodinu a pre zabezpečenie potrieb jej členov. Invalidita člena rodiny znamená finančnú  záťaž pre  rodinný rozpočet. S invaliditou živiteľa rodiny je spojený výpadok príjmu, naviac zhoršený zdravotný stav si často vyžaduje daľšie náklady na zabezpečenie starostlivosti. Z pohľadu vplyvu na rodinu a jej finančnú stabilitu je invalidita jedným z najvážnejších rizík. Prináša doživotný pokles príjmov, a pritom vôbec nie je ojedinelá.

Sociálna poisťovňa podľa poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť rozlišuje dva stupne invalidity – čiastočnú, pri ktorej je schopnosť pracovať znížená o 41 – 70 % vrátane a plnú invaliditus vyše 70% poklesom.

 Zdravotné poistenie

V dnešnej dobe závažnejšie ochorenie predstavuje celý rad nákladov a platieb, ktoré verejné zdravotné poistenie nemôže pokryť. Preto existuje niekoľko druhov zdravotného poistenia, ktoré nám pomôže preklenúť ťažké obdobie a získanými prostriedkami si môžeme výrazne zvýšiť kvalitu liečby a následnej rehabilitácie. Základom je poistenie pre prípad diagnózy závažného ochorenia (rakovina, infarkt atď.).

Poistenie hospitalizácie zabezpečuje úhradu poplatkov v nemocnici, nadštandardnú izbu alebo náklady na dochádzanie príbuzných. Poistenie zdravotnej asistencie vám potom pomôže zabezpečiť prednostný prístup k vybraným špecialistom a preventívnu starostlivosť.

Nemocenské poistenie

Nemocenská, čiže náhrada príjmu počas pracovnej neschopnosti, je dnes vďaka úsporným opatreniam štátu výrazne nižšia ako v minulosti. Výpadok príjmu je najmä pri dlhšej chorobe a vyššom príjme veľmi výrazný a poistenie dennej dávky pri pracovnej neschopnosti ho dokáže nahradiť.

Ponúkneme Vám modernú a flexibilnú poistku, ktorá bude kryť požadované riziká. 

Najlepšie  Poistenie vozidla 

INSIA Partizánske

Všetky poisťovne na jednom mieste

Povinné zmluvné poistenie PZP

slúži na náhradu škody poškodenej strane

Povinné zmluvné poistenie, čiže správne poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla, je základným poistením každého auta alebo motocykla, ale napríklad aj prívesu. INSIA Vám poskytne poistenie PZP zo všetkých poisťovní s garanciou najlepšiej ceny. Bez povinného zmluvného poistenia nie je možné jazdiť s autom po ceste bez toho, aby sa vodič vystavoval riziku vysokých sankcií.

Poistenie PZP pre prevozné a vývozné značky

Povinné zmluvné poistenie pre zvláštne evidenčné číslo prevozné  ” C- značky “  pre vopred neznáme vozidlo.  Povinné zmluvné poistenie pre zvláštne evidenčné číslo vývozné ” V- značky “ na známe vozidlo.

 K poisteniu PZP je možné uzatvoriť pripoistenia :  Krádež, Živelné riziká, Úrazové poistenie, Sklá vozidla, Stret so zverou,  Asistenčné služby, Občianska zodpovednosť,  poškodenie pneumatík a iné.

Havarijné poistenie vozidla

slúži na náhradu škody vlastníkovi vozidla

Dopravné nehody s poškodením áut sú bohužiaľ bežnou súčasťou dnešnej premávky. S odcudzením auta, vandalizmom alebo vykradnutím súčiastok či  vecí z vozidla sa už aj väčšina z nás osobne stretla. Práve pre tieto prípady je tu havarijné poistenie, ktoré poskytuje náhradu v prípadoch:

 • – keď si poškodenie auta spôsobíme sami ( len havárie )
 • – auto je poškodené úmyselne, vykradnuté alebo odcudzené
 • – auto je poškodené živelnou udalosťou

K základnému poisteniu možno uzavrieť doplnkové poistenia ako GAP, poistenie skiel, poistenie batožiny alebo prenájom náhradného vozidla.

Úrazové poistenie

slúži na náhradu škody poškodenej posádke vozidla

Úrazové poistenie osôb vo vozidle alebo tzv. „poistenie sedadiel“, patrí medzi najčastejšie dojednávané doplnkové poistenia k poisteniu vozidiel. Všetci si totiž uvedomujeme, čo sa môže na ceste stať a to aj veľmi dobrým vodičom. Väčšina úrazových poistiek poskytovaných „zadarmo“ alebo ako pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu alebo havarijnému poisteniu však ponúka len nízke poistné sumy, ktoré pri úraze poskytnú symbolické odškodnenie.

Toto poistenie je možné dohodnúť úplne samostatne, teda aj pre vozidlá, ktoré sú poistené v lízingu.

GAP poistenie vozidla

Čo je predmetom poistenia?

 Finančná strata vzniknutá v dôsledku totálnej škody na vozidle, za ktorú bolo poistenému vyplatené poistné plnenie z havarijného poistenia primárnym poistiteľom. Za totálnu škodu na vozidle sa považuje škoda posúdená primárnym poistiteľom ako totálna škoda, vrátane odcudzenia (krádež vlámaním alebo lúpež) alebo zničenia vozidla.

GAP poistenie je možné uzatvoriť len na nové vozidlo alebo na vozidlo , ktoré nie je staršie ako 5-6 rokov

    Za finančnú stratu sa považuje rozdiel medzi poistnou sumou dohodnutou v zmluve a všeobecnou hodnotou vozidla v čase vzniku poistnej udalosti. 

Flotilové poistenie

 Vhodná pre firmy, ktoré vlastnia 5 a viac vozidiel. Poistenie flotily prináša  okrem výrazných úspor na poistnom aj zjednodušenú správu poistiek. Jednoduché pridávanie alebo odoberanie vozidiel z flotily, jedna platba za všetky vozidlá k jednému dátumu.

Havarijné poistenie vozidla

Na mieru v INSIA Partizánske

poistenie PZP

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

AXA-člen skupiny UNIQA Insurance Group

Colonnade Insurance S.A., 

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s., odšt. záv. Genertel

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 

Union poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Havarijné poistenie zo všetkých poisťovní

  Havarijné Poistenie alebo aj nazývané KASKO poistenie predstavuje komplexné poistenie motorových vozidiel. Chráni vozidlo v prípade nehody, ale aj v prípade odcudzenia, stretom so zverou, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti či vandalizmu. KASKO kryje škody vlastníkovi poisteného vozidla, bez ohľadu na to kto škodu spôsobil. Poistenie môžete uzavrieť pre motorové aj prípojné vozidlá, súkromné aj firemné. Dojednanie poistenia nie je obmedzené vekom, značkou alebo typom vozidla.

     Základným havarijným poistením je pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie.

K základnému poisteniu je možné dojednať doplnkové pripoistenia ako napríklad:

 • – Pre poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti: Víchrice, krupobitia, úderu blesku, zosuvu pôdy, lavíny, pádu predmetov, požiaru a výbuchu, povodne a záplavy, zemetrasenia.
 • – Poistenie pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu: Poistenie môžete uzavrieť pre prípad odcudzenia vozidla alebo jeho časti. Poistná ochrana sa vzťahuje aj pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom.
 • – Úrazové poistenie osôb vo vozidle: Úrazové poistenie osôb vo vozidle sa vzťahuje na vodiča a spolucestujúcich. Uzavrieť si môžete poistenie pre prípad smrti, poistenie trvalých následkov, poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia a denného odškodného pri pobyte v nemocnici.
 • – Poistenie batožiny: Poistenie môžete uzavrieť pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty batožiny, ktorá sa nachádzala vo vozidle poškodenom haváriou alebo živelnou udalosťou. Poistná ochrana sa vzťahuje aj na odcudzenie batožiny z poisteného vozidla alebo na jej odcudzenie spolu s vozidlom.
 • – Pri výkone vybraných pracovných činností: Doplnkovým poistením pri výkone vybraných pracovných činností sa rozumie ochrana pre prípad poškodenia alebo zničenia vášho vozidla počas jeho činnosti ako pracovného stroja.
 • – Poistenie finančnej straty – GAP poistenie: Je obmedzené vekom vozidla ,  cca max. 5 ročné. Predmetom poistenia je strata, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla. Poistenie kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.
 • – Poistenie náhradného vozidla: V poistení náhradného vozidla sa uhradia náklady, ktoré ste vynaložili na zapožičanie alebo prenájom náhradného vozidla, ak je vozidlo v oprave, odcudzili Vám ho, alebo ste na ňom utrpeli totálnu škodu.

K dispozícií je veľa kombinácií  rizík i spoluúčastí, ktoré majú vplyv na cenu a kvalitu poistenia. 

 Preto havarijné poistenie vozidla odporúčame riešiť osobne u nás v kancelárií.

Odporučíme Vám vhodnú poistku a urobíme fotodokumentáciu vozidla.

Porovnajte si  ceny  poistenia  PZP pre vozidlo 

Porovnajte vo všetkých poisťovniach IHNEĎ

poistenie PZP oNLINE

Výhody poistenia PZP v INSIA

 
 • – Aktuálne porovnanie cien poistenia PZP od všetkých poisťovní na jednom mieste.
 • – Porovnanie pre bežného občana, podnikateľa SZČO aj pre firmu-právnický subjekt.
 • – Vždy aplikujeme aktuálne a maximálne zľavy pre klienta z každej poisťovne.
 • – Možnosť získať dodatočné zľavy z niektorých poisťovní.
 • – Interaktívnu ponuku zo všetkých poisťovní, s popisom výhod a variantami platby ročná, polročná, štvťročná.
 • – Možnosť okamžitého prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte.
 • – Možnosť online platby – emailom zasielame aj QR kód s platobnými údajmi na úhradu cez mobilný telefón.
 • – INSIA používa jedinečný systém komunikácie.  Automatický Vám zašleme všetky potrebné dokumenty na váš email. 
 • – Ak je potrebná Fotodokumentácia vozidla urobíme Vám ju okamžite po uzavretí poistky.

PZP pre prevozné C značky

                    Kategória  vozidla  SBxx                                                                        Garant Plus      Eurogarant Plus         

  • SB1          do 1 300 cm3 vrátane                  do 1 400 kg vrátane                   139,65€                 164,92€
  • SB2A     nad 1 300 cm3 do 1 400 cm3           1 401 kg až 1 800 kg                 167,58€                 191,52€ 
  • SB2B     nad 1 400 cm3 do 1 800 cm3           1 801 kg až 2 500 kg                 179,55€                  200,83€ 
  • SB3A     nad 1 800 cm3 do 1 900 cm3            2 501 kg až 3 500 kg                192,85€                  214,13€ 
  • SB3B     nad 1 900 cm3 do 2 500 cm3                                                             246,05€                 263,34€ 
  • SB4        nad 2 500 cm3                                                                                       292,60€                 307,23€

  *  ročné poistné s DPH 

  Garant Plus= základné poistné krytie 5 mio / 1 mio eur.       Eurogarant Plus = rošírené krytie 5 mio / 2 mio eur.

 

Poistenie PZP C-čkových prevozných značiek

 Jedná sa o povinné zmluvné poistenie PZP pre prevozné  „C“ značky, ktoré bude použité na vopred neznáme MV,  ktorému je možné takéto ZEČV „C“ vydať podľa § 127 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z.

  Podľa § 128 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúce písmeno C možno vydať okresnému úradu a osobe podľa § 112 ods. 10 (osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte alebo ktorá zabezpečuje predaj takýchto vozidiel).

  K tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C alebo písmeno M sa súčasne vydávajú aj tlačivá na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom a o ich prideľovaní, tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla, osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a určia sa podmienky na ich používanie.

Podľa § 129 zákona č. 8/2009 Z. z. ten, komu boli podľa § 127 vydané tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a príslušné tlačivá,

 1. môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla len na účel, na ktorý boli určené, a za podmienok určených orgánom Policajného zboru.
 2. môže používať tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom len na dobu nevyhnutne potrebnú; súčasne sa na takú dobu obmedzí aj platnosť potvrdenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla.

Cestovné Poistenie 

INSIA Partizánske

cestovne poistenie
 
 • – Krátkodobé cestovné poistenie  – poistenie pre konkrétnu cestu – pobyt 
 • – Celoročné cestovné poistenie  – poistenie je vhodné najmä pre klientov, ktorí často počas roka cestujú napr. na služobné cesty, alebo predĺžené víkendy do zahraničia (najmä po Európe) 
 • – individuálne – poistenie pre jednu osobu
 • – skupinové – poistenie pre skupinu osôb

Výhody

 • – transparentná ponuka cestovného poistenia zo všetkých poisťovní IHNEĎ
 • – možnosť zvoliť rozsah poistenia podľa potreby klienta
 • – poistenie do KTOREJKOĽVEK krajiny na celom svete (bez ohľadu na to, či ide o „rizikovú“ krajinu s hrozbou terorizmu)
 • – poistenie aj pre pobyty na Slovensku
 • – možnosť dojednať poistenie pre AKÚKOĽVEK športovú a pracovnú činnosť
 • – možnosť ONLINE poistenia na základe objektívných ponúk poisťovní
 • – zľava pre RODINU a kolektív

Poistenie vodičov z povolania

Poistenie kamionistov.

Poistenie služobnej cesty vodičov nákladnej dopravy a autobusovej dopravy.

Poistenie a úvery na bývanie Partizánske

Poistenie zodpovednosti zamestnancov

Zodpovednosť zamestnanca voči zamestnávateľovi je vymedzená zákonom č.311/2001 Z.z. – Zákonníka práce. § 182

Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom. Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. Zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia. Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti úplne alebo sčasti, ak sa preukáže, že strata vznikla úplne alebo sčasti bez jeho zavinenia.

Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje. Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Pri štátnych zamestnancoch v služobnom pomere napr. policajti, príslušníci informačnej služby, príslušníci bezpečnostného úradu, colníci, príslušníci Hasičského a záchranného zboru, sudci alebo prokurátori je maximálna výška škody, ktorú môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca uhradiť, je suma rovnajúca sa trojnásobku funkčného platu. Toto obmedzenie neplatí, ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo psychotropných látok. Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom. Ak škodu spôsobil porušením povinností aj zamestnávateľ, zamestnanec uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia. Ak zodpovedá zamestnávateľovi za škodu niekoľko zamestnancov, každý z nich uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.

Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase vzniku škody.

Za pracovnú činnosť sa považuje:
 1. výkon pracovných činností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa.
 2. služobná cesta alebo tiež návšteva zdravotníckeho zariadenia na príkaz zamestnávateľa.
 3. za pracovnú činnosť sa  nepovažuje cesta do zamestnania a späť.
Maximálna výška škody, ktorú môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca je suma rovná:
 • štvornásobku priemerného mesačného zárobkuzamestnanca v pracovnom pomere a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme a štvornásobku funkčného platu štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere.
 • trojnásobku služobného platu štátneho zamestnanca (policajti, SIS, väzenská a justičná stráž, železničná polícia, príslušník bezpečnostného úradu, colníci).
 • trojnásobku služobného platu príslušníka Hasičského a záchranného zboru.
 • trojnásobku funkčného platu sudcu alebo prokurátora.
 • tretine dohodnutej odmeny pri dohodeo prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zdravotné Poistenie cudzincov

 INSIA Partizánske

Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej starostlivosti.

Poistenie je na dobu určitú, minimálne na 1 mesiac, maximálne na 24 až 36 mesiacov. Poistenie je vhodné pre cudzincov, ktorí nie sú občanmi štátov Európskej únie a zároveň nemôžu byť účastníkmi slovenského verejného zdravotného poistenia.

Poistenie je možne uzavrieť  pre poistné udalosti, ktoré vznikli na území Schengenského priestoru, s výnimkou štátu, ktorého je poistený štátnym občanom alebo v ktorom má poistený trvalé bydlisko alebo je účastníkom verejného zdravotného poistenia.

Komplexné zdravotné poistenie cudzincov.

Poistenie je možne uzavrieť  pre poistné udalosti, ktoré vznikli na území len SR.

Čo je predmetom poistenia?

Poistnou udalosťou je náhle akútne ochorenie alebo úraz poisteného, ku ktorému došlo v čase poistenia a ktoré vyžaduje nutné liečenie.

Poistiteľ hradí pri poistnej udalosti vynaložené náklady na:

 • – nutné a neodkladné vyšetrenie potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu.
 • – nutné a neodkladné ambulantné lekárske ošetrenie.
 • – nutný a neodkladný pobyt v zdravotníckom zariadení (hospitalizácia) v štandardnej izbe s lekárskou starostlivosťou na čas nevyhnutný.
 • – diagnostické vyšetrenia, liečenie vrátane operácie, anestézie.
 • – lieky, zdravotnícky materiál a nemocničnú stravu.
 • – lieky predpísané lekárom v súvislosti s poistnou udalosťou a zodpovedajúce nutnej a neodkladnej starostlivosti.
 • – nutné a neodkladné ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov.
 • – ošetrenie zubov v dôsledku úrazu nie je týmto limitom obmedzené.
 • – prepravu z miesta úrazu alebo ochorenia do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.
 • – v prípade poistenie cestovania lietadlom úhrada nákladov súvisiacich s omeškaním batožiny a letu.

Poistenie sa vzťahuje na turistický, športový, študijný aj pracovný pobyt.

Najlepšie poistenie Partizánske

AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

AXA-člen skupiny UNIQA Insurance Group

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft,

Basler Lebensversicherungs - AG,

Compagnie francaise d' assurance pour le commerce extérieur

Colonnade Insurance S.A.,

Credendo -Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s

ČSOB Poisťovňa, a.s.

ERGO Poisťovňa, a.s.

Euler Hermes SA,

Fortegra Europe Insurance Company Ltd,

Generali Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovna, a.s., o.z. Európská cestovná poisťovna

Generali Poisťovňa, a.s., o.z. Genertel

Groupama poisťovňa a. s.,

HDI Versicherung AG

INTER PARTNER ASSISTANCE, org. složka

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 

MetLife Europe d.a.c.,

MSIG Insurance Europe AG,

NN Životná poisťovňa, a.s

Poštová poisťovňa, a. s.

PREMIUM Insurance Company Limited,

Starr Underwriting Agents Limited Slovakia,

Union poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s

Páči sa mi táto stránka