insia partizanske

Poistenie na mieru

Centrum poistenia Partizanske

Všetky poisťovne na jednom mieste

    Poistenie osôb a majetku od všetkých poisťovní za najlepšie ceny.

Všetky druhy poistenia a vždy aktuálne ceny, vrátane akcií.

Poistenie podnikateľov, firmy i zamestnancov firiem.

Ponúkneme Vám vždy najlepšie riešenie a nadštandardné služby. 

Zoptimalizujeme Vám a znížime náklady aj pre vaše existujúce poistky.

 • Poistenie majetku
 • Poistenie života a zdravia
 • Poistenie úveru
 • Poistenie vozidiel
 • Havarijné poistenie
 • ONLINE PZP poistenie
 • Prevozné C značky
 • Cestovné poistenie
 • Poistenie kamionistu
 • Poistenie zamestnancov
 • Poistenie firiem
 • Poistenie cudzincov

Poistenie majetku a nehnuteľnosti

Poistenie domu, bytu, garáže

Poistenie rodinných domov a bytov ponúkame vo všetkých kanceláriách INSIA. Vypracujeme Vám ponuky z viacerých poisťovní. Ak máte staršiu poistku, bezplatne Vám skontrolujeme, či je možné ju zlepšiť alebo zoptimalizovať. Kontrolu poistky odporúčame po každej väčšej rekonštrukcii.

Poistenie domácnosti

Poistenie vybavenia domácnosti býva často zamieňané s poistením bytovej jednotky alebo stavby domu. Ide však o 2 odlišné druhy poistenia! Všetko, čo je pevne spojené s nehnuteľnosťou, patrí do poistenia stavby (napr. vaňa, sprchovací kút, umývadlo atď.). Do poistenia domácnosti sú zahrnuté všetky hnuteľné veci vo vnútri domu alebo bytu (nábytok, elektronika, osobné veci, bicykle atď.).

Domácnosť by mala byť poistená nielen v rodinnom dome, vo vlastnom byte, ale i v prenájme.

Poistenie chaty, chalupy

S pojmami chata alebo chalupa a poistenie si väčšina z nás spája aj slovo „vykradnutie“. Najčastejším dôvodom dojednania poistenia chaty a chalupy býva obava z vykradnutia rekreačnej stavby v čase našej neprítomnosti. Rekreačným stavbám sa však nevyhýbajú ani živelné škody.

Poistenie stavby

Jedná sa o poistenie novostavby, ktorá je ešte vo výstavbe. Poistenie zahŕňa stavbu, stavebný materiál, náradia a podobne. Na cenu poistenia sa uplatňuje zľava na dohodnutý čas a do dátumu skolaudovania. V rámci poistenia stavby nie je možné poistiť domácnosť.

Všetky poisťovne na jednom mieste

Poistenie života, zdravia, úrazu

INSIA Partizánske

Životné poistenie

Základným princípom životného poistenia je finančné zabezpečenie rodiny alebo blízkych osôb pre prípad predčasného odchodu zo života. Preto je potrebné, aby poistná suma pre prípad smrti bola nastavená dostatočne vysoko a spoľahlivo pokryje iné záväzky, napr. splatenie hypotéky, vzdelanie detí a pod. 

Druhou zložkou životného poistenia je sporenie, resp. investovanie za účelom vytvorenia finančnej rezervy.

Úrazové poistenie

Kvalitné úrazové poistenie by malo byť štandardom pre každého, pretože nepozornosť alebo nešťastná náhoda môže zmeniť celý náš život. Úrazové poistenie je najčastejšie zložené z troch základných častí:

 • Poistenie pre prípad smrti úrazom – za nízke poistné je možné navýšiť plnenie zo životného poistenia.
 • Poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu – má najväčší význam, mala by byť dostatočne vysoká, zvyčajne sa dnes uzatvára s tzv. progresívnym plnením, keď pri vyššom stupni trvalých následkov je aj oveľa vyššie plnenie poisťovne.
 • Poistenie denného odškodného alebo času liečenia – dnes sa veľkú časť úrazov podarí vyliečiť bez výrazných následkov. Liečenie však trvá často veľmi dlho, a preto je nevyhnutné pokryť stratu príjmov počas tohto obdobia.

Invalidita

 Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Invalidita predstavuje veľké riziko pre jedinca, ako i pre rodinu a pre zabezpečenie potrieb jej členov. Invalidita člena rodiny znamená finančnú  záťaž pre  rodinný rozpočet. S invaliditou živiteľa rodiny je spojený výpadok príjmu, naviac zhoršený zdravotný stav si často vyžaduje daľšie náklady na zabezpečenie starostlivosti. Z pohľadu vplyvu na rodinu a jej finančnú stabilitu je invalidita jedným z najvážnejších rizík. Prináša doživotný pokles príjmov, a pritom vôbec nie je ojedinelá.

 Zdravotné poistenie

Ochorenie predstavuje celý rad nákladov a platieb, ktoré verejné zdravotné poistenie nemôže pokryť. Preto existuje niekoľko druhov zdravotného poistenia, ktoré nám pomôže preklenúť ťažké obdobie a získanými prostriedkami si môžeme výrazne zvýšiť kvalitu liečby a následnej rehabilitácie. Základom je poistenie pre prípad diagnózy závažného ochorenia (rakovina, infarkt atď.).

Poistenie hospitalizácie zabezpečuje úhradu poplatkov v nemocnici, nadštandardnú izbu alebo náklady na dochádzanie príbuzných. Poistenie zdravotnej asistencie vám potom pomôže zabezpečiť prednostný prístup k vybraným špecialistom a preventívnu starostlivosť.

Nemocenské poistenie

Nemocenská, čiže náhrada príjmu počas pracovnej neschopnosti, je dnes vďaka úsporným opatreniam štátu výrazne nižšia ako v minulosti. Výpadok príjmu je najmä pri dlhšej chorobe a vyššom príjme veľmi výrazný a poistenie dennej dávky pri pracovnej neschopnosti ho dokáže nahradiť.

Ponúkneme Vám modernú a flexibilnú poistku, ktorá bude kryť požadované riziká. 

Poistenie vozidiel

Zastupujeme všetky poisťovne

Povinné zmluvné poistenie PZP

slúži na náhradu škody poškodenej strane

Povinné zmluvné poistenie je základným a zo zákona povinným poistením každého auta alebo motocykla, ale napríklad aj prívesu. Insia Vám poskytne PZP zo všetkých poisťovní s garanciou najlepšiej ceny. Bez povinného zmluvného poistenia nie je možné jazdiť s autom po ceste bez toho, aby sa vodič vystavoval riziku vysokých sankcií.

 K poisteniu PZP je možné uzatvoriť pripoistenia :  Krádež, Živelné riziká, Úrazové poistenie, Sklá vozidla, Stret so zverou,  Asistenčné služby, Občianska zodpovednosť,  poškodenie pneumatík a iné..

PZP pre prevozné C značky

Povinné zmluvné poistenie pre zvláštne evidenčné číslo tzv. prevozné  ” C- značky “  pre vopred neznáme vozidlo.  Povinné zmluvné poistenie pre zvláštne evidenčné číslo vývozné ” V- značky “ na známe vozidlo.

 Havarijné poistenie vozidla

slúži na náhradu škody vlastníkovi vozidla

Dopravné nehody s poškodením áut sú bežnou súčasťou cestnej premávky. S odcudzením auta, vandalizmom alebo vykradnutím súčiastok či  vecí z vozidla sa už aj väčšina z nás osobne stretla. Pre tieto prípady je tu havarijné poistenie, ktoré poskytuje náhradu v prípadoch:

 • keď si poškodenie auta spôsobíme sami ( len havárie )
 • auto je poškodené úmyselne, vykradnuté alebo odcudzené
 • auto je poškodené živelnou udalosťou ( požiar, víchrica, krupobitie, povodeň )

K základným typom poistenia možno uzavrieť doplnkové poistenia – napr. GAP, poistenie skiel, batožiny alebo prenájom náhradného vozidla.

 Úrazové poistenie

slúži na náhradu škody poškodenej posádke vozidla

Úrazové poistenie osôb vo vozidle alebo tzv. „poistenie sedadiel“, patrí medzi najčastejšie dojednávané doplnkové poistenia k poisteniu vozidiel.   Väčšina úrazových poistiek poskytovaných „zadarmo“ alebo ako pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu alebo havarijnému poisteniu však ponúka len nízke poistné sumy, ktoré potom pri úraze poskytnú skôr symbolické odškodnenie.

Poistenie je možné dohodnúť úplne samostatne a aj pre vozidlá v lízingu.

Predmetom poistenia je: ✓ Smrť následkom úrazu; ✓ Trvalé následky úrazu; ✓ Denné odškodnenie za pobyt v nemocnici
následkom úrazu; ✓ Zlomeniny a popáleniny následkom úrazu.

 GAP poistenie vozidla

Čo je predmetom poistenia?

 Finančná strata vzniknutá v dôsledku totálnej škody na vozidle, za ktorú bolo poistenému vyplatené poistné plnenie z havarijného poistenia primárnym poistiteľom. Za totálnu škodu na vozidle sa považuje škoda posúdená primárnym poistiteľom ako totálna škoda, vrátane odcudzenia (krádež vlámaním alebo lúpež) alebo zničenia vozidla.

GAP poistenie je možné uzatvoriť len na nové vozidlo alebo na vozidlo, ktoré nie je staršie ako 5-6 rokov.

    Za finančnú stratu sa považuje rozdiel medzi poistnou sumou v poistnej zmluve a všeobecnou hodnotou vozidla v čase vzniku poistnej udalosti.

Flotilové poistenie

poistenie skupiny vozidiel

 Vhodná pre firmy, ktoré vlastnia 5 a viac vozidiel. Poistenie flotily prináša  okrem výrazných úspor na poistnom aj zjednodušenú správu poistiek. Jednoduché pridávanie alebo odoberanie vozidiel z flotily, jedna platba za všetky vozidlá k jednému dátumu.

Havarijné poistenie vozidla

Na mieru v INSIA Partizánske

poistenie PZP

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

AXA-člen skupiny UNIQA Insurance Group

Colonnade Insurance S.A., 

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s., odšt. záv. Genertel

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 

Union poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Havarijné poistenie zo všetkých poisťovní

  Havarijné Poistenie alebo aj nazývané KASKO poistenie predstavuje komplexné poistenie motorových vozidiel. Chráni vozidlo v prípade nehody, ale aj v prípade odcudzenia, stretom so zverou, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti či vandalizmu. KASKO kryje škody vlastníkovi poisteného vozidla, bez ohľadu na to kto škodu spôsobil. Poistenie môžete uzavrieť pre motorové aj prípojné vozidlá, súkromné aj firemné. Dojednanie poistenia nie je obmedzené vekom, značkou alebo typom vozidla.

     Základným havarijným poistením je pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie.

K základnému poisteniu je možné dojednať doplnkové pripoistenia:

 • Pre poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti: Víchrice, krupobitia, úderu blesku, zosuvu pôdy, lavíny, pádu predmetov, požiaru a výbuchu, povodne a záplavy, zemetrasenia.
 • Poistenie pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu: Poistenie môžete uzavrieť pre prípad odcudzenia vozidla alebo jeho časti. Poistná ochrana sa vzťahuje aj pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom.
 • Úrazové poistenie osôb vo vozidle: Úrazové poistenie osôb vo vozidle sa vzťahuje na vodiča a spolucestujúcich. Uzavrieť si môžete poistenie pre prípad smrti, poistenie trvalých následkov, poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia a denného odškodného pri pobyte v nemocnici.
 • Poistenie batožiny: Poistenie môžete uzavrieť pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty batožiny, ktorá sa nachádzala vo vozidle poškodenom haváriou alebo živelnou udalosťou. Poistná ochrana sa vzťahuje aj na odcudzenie batožiny z poisteného vozidla alebo na jej odcudzenie spolu s vozidlom.
 • Pri výkone vybraných pracovných činností: Doplnkovým poistením pri výkone vybraných pracovných činností sa rozumie ochrana pre prípad poškodenia alebo zničenia vášho vozidla počas jeho činnosti ako pracovného stroja.
 • Poistenie finančnej straty – GAP poistenie: Je obmedzené vekom vozidla ,  cca max. 5 ročné. Predmetom poistenia je strata, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla. Poistenie kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.
 • Poistenie náhradného vozidla: V poistení náhradného vozidla sa uhradia náklady, ktoré ste vynaložili na zapožičanie alebo prenájom náhradného vozidla, ak je vozidlo v oprave, odcudzili Vám ho, alebo ste na ňom utrpeli totálnu škodu.

K dispozícií je veľa kombinácií  rizík i spoluúčastí, ktoré majú vplyv na cenu a kvalitu poistenia. 

 Preto havarijné poistenie vozidla odporúčame riešiť osobne u nás v kancelárií.

Odporučíme Vám vhodnú poistku a urobíme fotodokumentáciu vozidla.

poistenie PZP

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

AXA-člen skupiny UNIQA Insurance Group

Colonnade Insurance S.A., 

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s., odšt. záv. Genertel

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 

Union poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Porovnajte si cenu PZP poistenia

Inteligentná kalkulačka PZP a vždy aktuálne najlepšie ceny z každej poisťovne.

Používame inteligentné informačné systémy prepojené priamo s poisťovňami.

Revolučná forma komunikácie s klientmi. 

Profesionálne služby Vám poskytneme v našej kancelárií ale aj na diaľku.

Poradíme Vám

Výhody poistenia v INSIA

 • Porovnanie cien poistenia PZP od všetkých poisťovní IHNEĎ.
 • V INSIA kalkulačke aplikujeme aktuálne a maximálne zľavy .
 • Možnosť pridať ďaľšie dodatočné zľavy.
 • Porovnanie poistenia PZP pre občana, podnikateľa SZČO aj pre právnické subjekty.
 • Interaktívna ponuka zo všetkých poisťovní s možnosťou platby  1/4, 1/2  a ročná.
 • Online platba – internet banking, platobná brána, QR kód.
 • Dokumenty zašleme na váš email, vrátane potvrdenia o poistení PZP tzv.  zelená karta.
 • Email s prehľadom zmluvy a personalizované video o poistenom vozidle.
 • Bezplatná jedinečná aplikácia AutoMobil. Na jednom mieste všetky údaje o vozidle, platných zmluvách, zelenej karte i diaľničnej známke. Pomoc a čo robiť pri nehode alebo poruche. Kontakty do poisťovne.
 • Fotodokumentáciu vozidla urobíme IHNEĎ po uzavretí poistky.
 • Odškodnenie po nehode v maximálnej výške.
 • Nadštandardná staroslivosť a profesionálny servis aj po uzavretí poistky.
 • INSIA kancelárie po celej SR

TOP výhoda  ►  Automatizovaný servis

Prepočet PZP 70 dní pred výročným dátumom emailom. 

Možnosť skontrolovať si poistenie aj po roku alebo zmeniť poistku za výhodnejšiu.

 

Aplikácia  AutoMobil  na stiahnutie

PZP pre prevozné C značky

*  ročné poistné s DPH 

  Garant = krytie 5 mio / 1 mio eur      Eurogarant = krytie 5 mio / 2 mio eur

 

Poistenie C-čkových prevozných značiek

 V tomto prípade sa jedná o povinné zmluvné poistenie PZP pre prevozné  „C“ značky, ktoré bude použité na vopred neznáme MV, ktorému je možné takéto ZEČV „ C “ vydať podľa § 127 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z.

  Podľa § 128 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúce písmeno  ” C ”  možno vydať okresnému úradu a osobe podľa § 112 ods. 10    ( osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel alebo ktorá zabezpečuje predaj takýchto vozidiel ).

  K tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno ” C ” alebo písmeno ” M ” sa súčasne vydávajú aj tlačivá na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom a o ich prideľovaní, tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla, osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a určia sa podmienky na ich používanie.

 Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčného čísla sa môžu používať len na účel a podmienok určených orgánom Policajného zboru a len na dobu nevyhnutne potrebnú. 

Cestovné Poistenie 

INSIA Partizánske

cestovne poistenie
 
 • Krátkodobé cestovné poistenie  – poistenie pre konkrétnu cestu – pobyt 
 • Celoročné cestovné poistenie  – vhodné pre klientov, ktorí často počas roka cestujú
 • individuálne – poistenie pre jednu osobu
 • skupinové – poistenie pre skupinu osôb

Výhody INSIA CP

 • ponuka cestovného poistenia zo všetkých poisťovní IHNEĎ
 • možnosť zvoliť rozsah poistenia podľa potreby klienta
 • poistenie do KTOREJKOĽVEK krajiny na celom svete
 • poistenie aj pre pobyty na Slovensku
 • možnosť dojednať poistenie pre AKÚKOĽVEK športovú a pracovnú činnosť
 • možnosť ONLINE poistenia aj cez telefón
 • zľava pre RODINU a kolektív

Poistenie vodičov z povolania

Poistenie kamionistov.

Poistenie služobnej cesty vodičov nákladnej dopravy a autobusovej dopravy.

Poistenie a úvery na bývanie Partizánske

Poistenie zodpovednosti zamestnancov

Zodpovednosť zamestnanca voči zamestnávateľovi je určená zákonom č.311/2001 Z.z. – Zákonníka práce. § 182

Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom. Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. Zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia. Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti úplne alebo sčasti, ak sa preukáže, že strata vznikla úplne alebo sčasti bez jeho zavinenia.

Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase vzniku škody.

Za pracovnú činnosť sa považuje:

 1. výkon pracovných činností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa.
 2. služobná cesta alebo tiež návšteva zdravotníckeho zariadenia na príkaz zamestnávateľa.
 3. za pracovnú činnosť sa  nepovažuje cesta do zamestnania a späť.

Maximálna výška škody, ktorú môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca je suma rovná:

 • štvornásobku priemerného mesačného zárobkuzamestnanca v pracovnom pomere a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme a štvornásobku funkčného platu štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere.
 • trojnásobku služobného platu štátneho zamestnanca (policajti, SIS, väzenská a justičná stráž, železničná polícia, príslušník bezpečnostného úradu, colníci).
 • trojnásobku služobného platu príslušníka Hasičského a záchranného zboru.
 • trojnásobku funkčného platu sudcu alebo prokurátora.
 • tretine dohodnutej odmeny pri dohodeo prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zdravotné Poistenie cudzincov

 INSIA Partizánske

Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej starostlivosti

Poistenie je na dobu určitú, minimálne na 1 mesiac, maximálne na 24 až 36 mesiacov. Poistenie je vhodné pre cudzincov, ktorí nie sú občanmi štátov Európskej únie a zároveň nemôžu byť účastníkmi slovenského verejného zdravotného poistenia.

Poistenie je možne uzavrieť  pre poistné udalosti, ktoré vznikli na území Schengenského priestoru, s výnimkou štátu, ktorého je poistený štátnym občanom alebo v ktorom má poistený trvalé bydlisko alebo je účastníkom verejného zdravotného poistenia.

Komplexné zdravotné poistenie cudzincov

Poistenie je možne uzavrieť  pre poistné udalosti, ktoré vznikli na území len SR.

Čo je predmetom poistenia?

Poistnou udalosťou je náhle akútne ochorenie alebo úraz poisteného, ku ktorému došlo v čase poistenia a ktoré vyžaduje nutné liečenie.

Poistiteľ hradí pri poistnej udalosti vynaložené náklady na:

 • nutné a neodkladné vyšetrenie potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu.
 • nutné a neodkladné ambulantné lekárske ošetrenie.
 • nutný a neodkladný pobyt v zdravotníckom zariadení (hospitalizácia) v štandardnej izbe s lekárskou starostlivosťou na čas nevyhnutný.
 • diagnostické vyšetrenia, liečenie vrátane operácie, anestézie.
 • lieky, zdravotnícky materiál a nemocničnú stravu.
 • lieky predpísané lekárom v súvislosti s poistnou udalosťou a zodpovedajúce nutnej a neodkladnej starostlivosti.
 • nutné a neodkladné ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov.
 • ošetrenie zubov v dôsledku úrazu nie je týmto limitom obmedzené.
 • prepravu z miesta úrazu alebo ochorenia do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.
 • v prípade poistenie cestovania lietadlom úhrada nákladov súvisiacich s omeškaním batožiny a letu.

Poistenie sa vzťahuje na turistický, športový, študijný aj pracovný pobyt.

Najlepšie poistenie Partizánske

AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

AXA-člen skupiny UNIQA Insurance Group

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft,

Basler Lebensversicherungs - AG,

Compagnie francaise d' assurance pour le commerce extérieur

Colonnade Insurance S.A.,

Credendo -Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s

ČSOB Poisťovňa, a.s.

ERGO Poisťovňa, a.s.

Euler Hermes SA,

Fortegra Europe Insurance Company Ltd,

Generali Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovna, a.s., o.z. Európská cestovná poisťovna

Generali Poisťovňa, a.s., o.z. Genertel

Groupama poisťovňa a. s.,

HDI Versicherung AG

INTER PARTNER ASSISTANCE, org. složka

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 

MetLife Europe d.a.c.,

MSIG Insurance Europe AG,

NN Životná poisťovňa, a.s

Poštová poisťovňa, a. s.

PREMIUM Insurance Company Limited,

Starr Underwriting Agents Limited Slovakia,

Union poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s