Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto vždy postupujeme v súlade s právnymi predpismi a osvedčenými štandardmi.

Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov, kde zistíte, aké osobné údaje zhromažďujeme a ako s nimi nakladáme.

Informácie o spracovaní osobných údajov

Ing. Milan Dvorský, IČO : 17622654, sídlo : Rudolfa Jašíka 652/14, 958 01 Partizánske (ďalej len “my”)

Web: www.autoklikpoistenie.sk

Tento dokument predstavuje základné informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré poskytujeme, v rámci sprostredkovania finančných služieb ako viazaní zástupcovia spol. INSIA SK s.r.o., IČO 45660891, sídlo Laurinská 3, 811 01 Bratislava („INSIA“). V tomto postavení spravidla vystupujeme ako spracovatelia údajov pre INSIA. Samostatné vedenie našich webových stránok a spracovanie s tým súvisiace však prevádzkujeme vlastným menom. Podrobné informácie týkajúce sa spracovania údajov pri distribúcii finančných služieb nájdete na https://www.insia.sk/o-insia/ochrana-osobnych-udajov/.

 Aké sú dôvody spracovania osobných údajov?

Hlavným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je ponuka, zmena, plnenie alebo ukončenie finančnej služby vrátane súvisiacich činností, ako je šetrenie škodových udalostí klientov alebo pomoc pri uplatnení klientskych práv. Údaje môžeme na vašu žiadosť potrebovať i k poskytnutiu poradenstva v oblasti finančných služieb.Spracovanie tiež vychádza z právnych predpisov, najmä zákonov týkajúcich sa distribúcie finančných služieb (poistenie, spotrebiteľské úvery, investičné produkty) a identifikácie klientov pre potreby boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.Spracovanie vykonávame rovnako za účelom ochrany našich alebo vašich práv a záujmov, prípadne záujmov tretích osôb. Ide predovšetkým o všetky funkcie týkajúce sa prevádzky našej spoločnosti, obhajobu a vymáhanie práv, zlepšovanie našich služieb, prevenciu podvodov alebo protiprávnej činnosti, ale i priamy marketing (ponuku produktov skupiny INSIA klientom alebo záujemcom o naše služby).

Pokiaľ nemáme k spracovaniu iný právny základ, vykonávame ho s vaším informovaným a slobodným súhlasom, ktorý je možné vždy odvolať.

Aké údaje a akým spôsobom spracovávame?
Spracovávame predovšetkým údaje, ktoré potrebujeme k ponuke a poskytovaniu našich služieb, plneniu záväzkov zo zmluvy, dodržaniu právnych povinností a ochranu vašich alebo našich záujmov. Bude sa teda zjednodušene povedané jednať o všetky údaje, ktoré sú uvedené v záznamoch informácií, zmluvách, hláseniach škodových udalostí aleboiných podobných formulároch, prípadne údaje, ktoré sme si odovzdali inak. Pokiaľ vyplňujete online formulár umiestnený na našich stránkach, spracujeme údaje, ktoré ste tam vyplnili.U niektorých druhov finančných služieb môže byť nutné spracovať aj zvláštne kategórie údajov, ako sú informácie o zdravotnom stave. V takomto prípad vás môžeme najprv požiadať o váš súhlas s takýmto spracovaním. Tento súhlas je slobodný, bez jeho udelenia ale nemusíme byť schopní vám poskytnúť naše služby.Pre nastavenie niektorých služieb a produktov je nevyhnutné vaše údaje vyhodnocovať (vrátane automatizovaných postupov). Príkladom hodnotenia vašich údajov je posúdenie rizikovosti pre uzatvorenie životného poistenia na základe informácií o vašom zdravotnom stave. Toto spracovanie však spravidla vykonávajú priamo finančné inštitúcie.
Odkiaľ údaje získavame?
Osobné údaje získavame spravidla priamo od vás, ale tiež z vlastnej činnosti alebo od finančných inštitúcií, ktorých služby sprostredkovávame (najmä informácie a návrhy úprav týkajúce sa služieb alebo produktov, ktoré ste zakúpili alebo uzatvorili), z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok (napr. insolvenčný register, obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností a pod.), príp. od iných osôb, pokiaľ je to nevyhnutné pre plnenie záväzkov zo zmluvy, pokiaľ tak stanovia právne predpisy alebo pokiaľ k tomu dáte súhlas.
 Komu môžeme údaje odovzdať?
Osobné údaje odovzdávame finančným inštitúciám, aby s vami mohli uzavrieť zmluvy (najmä poisťovne a banky).Osobné údaje odovzdávame spol. INSIA, ako samostatnému finančnému agentovi, pod ktorého spadáme, a ďalším spoločnostiam skupiny Marsh & McLennan Companies, Inc., do ktorej INSIA patrí. Ďalej môžu údaje spracovávať naši zmluvní sprostredkovatelia alebo spoloční správcovia, ktorí sa podieľajú na zaistení našich služieb. Jedná sa najmä o poskytovateľov IT technológií slúžiacich k spracovaniu osobných dát (aplikácie na správu e-mailových správ, CRM systémy, webhosting a pod.), dodávateľov služieb nevyhnutných na prevádzku spoločnosti (administratíva, správa účtov a platieb, vymáhanie dlhov, komunikácia a pod.), poskytovateľov špecializovaných služieb (právne, konzultantské, finančné, HR atď.).
 Kedy môžeme odovzdať údaje do zahraničia?
Vaše osobné údaje môžu byť odovzdávané k spracovaniu v rámci EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), napr. spoločnostiam skupiny Marsh & McLennan Companies, Inc., poskytovateľom IT technológií a ďalším spracovateľom alebo správcom.V súlade s právnymi predpismi môžeme osobné údaje odovzdávať i do krajín mimo EÚ/EHP, to ale iba v prípade zaistenia odpovedajúceho zabezpečenia a doloženia záruk, že s nimi bude nakladané v súlade s právnymi predpismi. To sa bude týkať predovšetkým prípadov, kedy vo vzťahu figuruje nejaký zahraniční prvok (poistenie rizika v zahraničí, škodová udalosť, ktorá nastala v zahraničí a pod.). V takej situácii je k plneniu našich zmluvných záväzkov a ochrane našich a vašich práv nutné získať alebo odovzdať údaje do zahraničia. V ostatných prípadoch bude odovzdanie nevyhnutné k plneniu našich vzájomných záväzkov alebo určeniu, výkonu a obhajobe práv.
Ako dlho máme údaje u seba?
Najčastejšie sa osobné údaje spracovávajú po dobu trvania a plnenia zmluvných alebo i mimozmluvných záväzkov (pre zjednodušenie ďalej len zmluva). Po skončení zmluvy sa osobné údaje ďalej spracovávajú z dôvodu ochrany našich alebo vašich práv a záujmov (príp. záujmov tretích osôb). Táto doba je spravidla určená podľa všeobecných premlčacích dôb stanovených zákonom (občiansky zákonník) alebo zmluvou. Právne predpisy nám rovnako ukladajú uchovávať niektoré typy dokumentov týkajúcich sa našej činnosti po zákonom stanovenú dobu. V tomto prípade sa teda vždy riadime platnou právnou úpravou, ktorú možno dohľadať v zbierke zákonov. Mimo iné musíme uchovať dokumentáciu týkajúcu sa neuzatvorených obchodov, a to po dobu 2 rokov od poslednej komunikácie.
Aké sú vaše práva?
Vo vzťahu k spracovaniu vašich osobných údajov nás môžete požiadať o informácie o spracovaní, o opravu nepresných údajov alebo výmaz údajov, máte právo na obmedzenie spracovania, právo na uplatnenie námietky proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu, vrátane priameho marketingu, alebo proti automatizovanému rozhodovaniu (vrátane profilovania), právo na prístup k údajom (kópii) a prenositeľnosť a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kontakty pre otázky a žiadosti týkajúce sa spracovania osobných údajov: info@autoklikpoistenie.sk

Kontakty INSIA: dpo@insia.com, webový formulár:

https://www.insia.sk/o-insia/ochrana-osobnych-udajov/odvolanie-suhlasu-so-zasielanim-obchodnych-ponuk/, telefonicky alebo písomne na adresu sídla INSIA SK s.r.o.

Účinnosť od 1.1.2018