Newsletter

Skončí doba platenia šekom za poistenie?

V rámci postupnej digitalizácie, znižovania ekologickej záťaže ale aj znižovania nákladov, budeme zrejme v budúcnosti platiť za poistenie len elektronický. Možnosť platby šekom za vybrané druhy poistenia už niektoré poisťovne zrušili úplne ( napr. Groupama v roku 2019 ), ALLIANZ Slovenská poisťovňa začala s týmto procesom od 1.8.2020 ( zdroj: Allianz portál ). Postupne zrejme pribudnú ďaľšie poisťovne. Pre klientov to znamená, že ak si budú chcieť uzavrieť určitý druh poistenia, tak budú musieť mať prístup na internet a aktívnu emailovú poštovú adresu ( email). Toto ale už platí aj dnes napr. pre poistenie vozidla PZP. Klient síce stratí možnosť platenia šekom, ale pribudli mu iné možnosti elektronickej platby ako internet banking, platba mobilom cez QR kódy alebo platobné brány jednotlivých poisťovní a podobne. V každom prípade, digitalizácia postupne prechádza čoraz hlbšie do nášho bežného života a éra “papiera” sa blíži ku koncu.

 

 

        www.autoklik.online

 

 

Preukazovanie platnosti poistenia PZP od 1.10.2019

Od 1. októbra 2019 prichádza do platnosti novela zákona o Exportno-importnej banke, ktorá zruší vydávanie bielych kariet k poisteniu vozidla PZP. Preukazovať uzatvorené povinné zmluvné poistenie vozidla bude možné len zelenou kartou, ktorá má medzinárodný formát. / detail – viď zákon č. 381 § 17 /

Vodičom preto odporúčame skontrolovať si platnosť zelenej karty a nosiť ju pri sebe pri každej jazde automobilom v SR i v zahraničí.

 

www.autoklik.online

Spoľahlivé overenie vozidla pred kúpou.

Predtým ako plánujete kupovať ojazdené vozidlo, odporúčame Vám preveriť si podrobnejšie stav a  kompletnú históriu vozidla. K tomuto účelu slúžia viaceré registre od rôznych poskytovateľov a väčšinou sú poskytnuté údaje spoplatnené. Každý register poskytuje rôzne údaje o overovanom vozidle a preto by ste mali využiť overenie vozidla, ktoré poskytne čo najväčší rozsah informácií, prípadne aj fotiek. Jeden z prvých registroch založený na technológií Blockchain, ktorá sa nedá sfalšovať alebo upraviť, je spoločnosť CarVertical. V overovaciom protokole získate kompletnú históriu vozidla, ktorá Vám pomôže v rozhodovaní, či ojazdené auto kúpiť alebo nie. 

 

 Viac informácii na : https://www.autoklik.online/overenie-vozidla/

www.autoklik.online

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie

Ak ste majiteľom vozidla, ktoré dlhší čas nepoužívate, máte možnosť ho dočasne odhlásiť z evidencie motorových vozidiel. Dočasným vyradením vozidla z evidencie sa Vám zruší aj povinnosť mať poistenie PZP, kedže vozidlo nebudete využívať v cestnej prevádzke.

Postup pre dočasné vyradenie vozidla

– podať Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte
– odovzdať osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla
– odovzdať čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bola vydaná
– odovzdať tabuľky s EČ alebo oznámenie o strate alebo krádeži, prípadne čestné vyhlásenie
– predložiť doklad totožnosti (v prípade fyzickej osoby), prípadne výpis z OR alebo živnostenský list (v prípade podnikateľa)
– predložiť splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom (ak je držiteľ alebo vlastník zastupovaný)
– zaplatiť správny poplatok vo výške od 5 do 350 € (výška závisí od dĺžky doby, počas ktorej je vozidlo vyradené z evidencie)
do 1 roka : 5 €
1 – 2 roky : 20 €
2 – 4 roky : 35 €
4 – 6 rokov : 70 €
6 – 10 rokov : 170 €
nad 10 rokov : 350 €

Dôležité informácie k dočasnému vyradeniu

O dočasnom vyradení vozidla z evidencie vydá orgán PZ jeho držiteľovi písomné potvrdenie.
Po uplynutí doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie, je vlastník vozidla alebo držiteľ povinný dostaviť sa na dopravný inšpektorát, a to najneskôr do 30 dní.
Dočasné vyradenie vozidla si držiteľ resp. vlastník vozidla môže aj predĺžiť. Za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla. Najviac sa však môže vozidlo dočasne vyradiť na 20 rokov.


Držiteľ vozidla musí zabezpečiť, aby vozidlo počas dočasného vyradenia:

– nebolo prevádzkované v rámci cestnej premávky
– nebolo zničené
– bolo prístupné orgánu PZ


Počas dočasného vyradenie môže vlastník resp. držiteľ požiadať orgán PZ o:

– prevod na inú osobu
– zmenu vlastníckeho práva k vozidlu
– zápis vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla
Orgán PZ tieto zmeny vykoná, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody, ale doklady od vozidla – osvedčenie o evidencii časť I a časť II a tabuľky s EČ – nevydáva.

Opätovné zaradenie vozidla do evidencie

Opätovné zaradenie vozidla po skončení doby vyradenia je automatické a bezplatné. Držiteľ vozidla sa však musí dostaviť na orgán PZ najneskôr do 30 dní odo dňa uplynutia doby dočasného vyradenia, inak bude predvolaný orgánom PZ.
V prípade skoršieho zaradenia, t.j. pred ukončením dočasného vyradenia, musí o to držiteľ vozidla písomne požiadať príslušný orgán PZ. Platí sa poplatok 5 €, v ktorom je zahrnuté vydanie dokladov pri dočasnom vyradení aj opätovné zaradenie do evidencie.
V prípade, že vozidlo nemá platnú technickú a emisnú kontrolu, musí držiteľ resp. vlastník vozidlo týmto kontrolám podrobiť, a to do 7 dní od opätovného zaradenia.

Pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel vráti orgán Policajného zboru držiteľovi vozidla odovzdané osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľky s evidenčným číslom. Ak bolo vozidlu pri dočasnom vyradení z evidencie vozidiel vydané osvedčenie o evidencii pred 1. júnom 2010, orgán Policajného zboru vydáva nové osvedčenie o evidencii časť I a časť II.

Postup pre zrušenie PZP

Poisťovňa na základe vzniknutej situácie – dočasného vyradenie vozidla z evidencie – zruší aj existujúce poistenie PZP. 

Držiteľ vozidla však musí do poisťovne doručiť potrebné doklady:

– fotokópiu rozhodnutia o vyradení z príslušného orgánu PZ a rozhodnutia o uložení značiek a preukazu na orgáne PZ

– Podpisanú výpoveď PZP ku dňu vyradenia

info@autoklikpoistenie.sk