Poistenie cestného dopravcu

Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu

Ak vykonávate prepravu tovaru za odplatu, vzniká vám zo zákona zodpovednosť za škody spôsobené na tomto tovare počas prepravy. Pri medzinárodnej doprave sa táto zodpovednosť riadi pravidlami dohovoru CMR. Pri preprave tovaru vzniká veľa škôd a preto je poistenie zodpovednosti dopravcu spravidla základnou súčasťou poistnej ochrany každej firmy v tomto odbore, ktoré zahrňuje:

a) zodpovednosť dopravcu za škodu spôsobenú priamo na zásielke počas prepravy.
b) zachraňovacie náklady.
c) náklady spojené so zabezpečením práv poisteného a poisťovateľa voči tretím osobám.


K tomuto základnemu poisteniu je možné uzavrieť rôzne pripoistenia ako napr. škody pri nakládke/vykládke, nestrážené parkoviská, krádež prepravovanej zásielky a podobne.

Druhy prepravy

  • vnútroštátnu upravuje: Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave vaktuálne platnom znení (ďalej len ,,ZoCD“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009
  • medzinárodná sa riadi podľa : Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave vaktuálne platnom znení (ďalej len ,,ZoCD“),  Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1072/2009 a Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) 
  • tzv. Kabotáž ( vnútroštátna preprava na území iného a presne určeného štátu ). 
 

Druhy poistenia

V poistení zodpovednosti vnútroštátneho cestného dopravcu vykonávajúcom prepravu na území SR a v poistení zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu sa v poistnej zmluve dohodne poistná suma, ktorá predstavuje hornú hranicu poistného plnenia v nasledujúcich variantoch:
VariantA) -poistná suma je najvyššou hranicou poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období,
VariantB) -poistná suma je najvyššou hranicou poistného plnenia za jednu poistnú udalosť, ktorá vznikla počas poistného obdobia.
 

Krajiny pristúpené k Dohovoru CMR:  (EÚ + Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Irán, Jordánsko, Kazachstan, Kirgizsko, Libanon, Macedónsko, Maroko, Moldavsko, Mongolsko, Rusko, Srbsko, Čierna Hora, Švajčiarsko, Sýria, Tadžikistan, Tunisko, Turecko, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan

Dopravca je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá za odplatu(prepravné) prepraví odosielateľovi zásielku z miesta odoslania do miesta určenia a je na túto činnosť oprávnená podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.