Havarijné poistenie vozidla

Na mieru v INSIA Partizánske

poistenie PZP

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

AXA-člen skupiny UNIQA Insurance Group

Colonnade Insurance S.A., 

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s., odšt. záv. Genertel

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 

Union poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Havarijné poistenie zo všetkých poisťovní

  Havarijné Poistenie nazývané aj KASKO poistenie, predstavuje komplexné poistenie motorových vozidiel. Chráni vaše vozidlo v prípade nehody, odcudzenia, stretom so zverou, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti či vandalizmu. KASKO kryje škody vlastníkovi poškodeného a poisteného vozidla, bez ohľadu na to kto škodu spôsobil. Poistenie môžete uzavrieť pre motorové aj prípojné vozidlá, súkromné aj firemné. Dojednanie poistenia nie je obmedzené vekom,  značkou alebo typom vozidla.

Základným havarijným poistením je poistenie pre poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie.

K základnému poisteniu je možné dojednať doplnkové pripoistenia :

  • Pre poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti: víchrice, krupobitia, úderu blesku, zosuvu pôdy, lavíny, pádu predmetov, požiaru a výbuchu, povodne a záplavy, zemetrasenia.
  • Poistenie pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu: Poistenie môžete uzavrieť pre prípad odcudzenia vozidla alebo jeho časti. Poistná ochrana sa vzťahuje aj pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom.
  • Úrazové poistenie osôb vo vozidle: Úrazové poistenie osôb vo vozidle, vodiča a spolucestujúcich. Poistenie pre prípad smrti, poistenie trvalých následkov, poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia a denného odškodného pri pobyte v nemocnici.
  • Poistenie batožiny: Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty batožiny, ktorá sa nachádzala vo vozidle poškodenom haváriou alebo živelnou udalosťou. Poistenie sa vzťahuje aj na odcudzenie batožiny z poisteného vozidla alebo na jej odcudzenie spolu s vozidlom.
  • Pri výkone vybraných pracovných činností: Doplnkovým poistením pri výkone vybraných pracovných činností sa rozumie ochrana pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla počas jeho činnosti ako pracovného stroja.
  • Poistenie finančnej straty – GAP poistenie:  Je obmedzené vekom vozidla ,  cca max. 5 ročné. Predmetom poistenia je strata, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla. Poistenie kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.
  • Poistenie náhradného vozidla: V poistení náhradného vozidla sa uhradia náklady, ktoré ste vynaložili na zapožičanie alebo prenájom náhradného vozidla, ak je vozidlo v oprave, odcudzili Vám ho, alebo ste na ňom utrpeli totálnu škodu.

K dispozícií je veľa kombinácií  rizík i spoluúčastí, ktoré majú vplyv na cenu a kvalitu poistenia. 

Havarijné poistenie vozidla odporúčame riešiť osobne u nás v kancelárií.

Odporučíme Vám najvhodnešie riešenie. Uzavrieme poistku a urobíme fotodokumentáciu vozidla ihneď.

carvertical
Overiť vozidlo IHNEĎ