Poškodenie vozidla neznámym vozidlom

Pri poškodení vášho vozidla neznámym vozidlom alebo osobou, je v niektorých prípadoch možné si uplatniť náhradu škodu z Garančného fondu, ktorý vedie Slovenská kancelária poisťovateľov.

Slovenská kancelária poisťovateľov bola zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Slovenská kancelária poisťovateľov:

 • spravuje poistný garančný fond
 • vedie register poistenia zodpovednosti
 • vykonáva hraničné poistenie
 • zastupuje poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti
 • uzaviera dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov, subjektami zodpovednými za náhradu škody v členských štátoch a informačnými strediskami členských štátov a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z týchto dohôd
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti
 • podiela sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave
 • vykonáva činnosť informačného strediska a na tento účel vedie register poistenia zodpovednosti na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytuje informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody

Poistný garančný fond

§ 24 Slovenská kancelária poisťovateľov poskytuje z poistného garančného fondu poistné plnenie za škodu:

 • na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba
 • spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti
 • spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená u poisťovateľa, ktorý z dôvodu svojej platobnej neschopnosti nemôže túto škodu uhradí
 • spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená hraničným poistením
 • spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla vodičom, ktorému nevzniká pri prevádzke tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie

§ 24a Poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky má nárok na náhradné poistné plnenie z poistného garančného fondu (dalej len „náhradné poistné plnenie“), ak

 • do troch mesiacov odo dna oznámenia poškodeného o škodovej udalosti poisťovateľ alebo jeho likvidačný zástupca zodpovedný za náhradu škody neposkytol poškodenému písomné vysvetlenie k nárokom na náhradu škody alebo
 • poisťovateľ so sídlom v inom členskom štáte neurčil v Slovenskej republike likvidačného zástupcu zodpovedného za náhradu škody.

§ 24b Poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky má právo na náhradné poistné plnenie v rozsahu, v akom je kancelária povinná plniť z poistného garančného fondu podľa tohto zákona, aj ak

 • nie je možné zistiť motorové vozidlo, ktorého prevádzkou bola na území iného členského štátu spôsobená škoda, alebo
 • do dvoch mesiacov od vzniku škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla nie je možné zistiť poisťovateľa zodpovedného za náhradu škody.