Poistenie vozidla

Všetky poisťovne na jednom mieste

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Colonnade Insurance S.A., 

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Defend Insurance Group

Generali Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s., odšt. záv. Genertel

Groupama poisťovňa ,a.s.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 

Union poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Povinné zmluvné poistenie PZP

slúži na náhradu škody poškodenej strane

Povinné zmluvné poistenie je základným a zo zákona povinným poistením každého auta alebo motocykla, ale napríklad aj prívesu. Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. V ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu  je povinná ju uzavrieť najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.

  K poisteniu PZP je možné uzatvoriť pripoistenia :  Krádež, Živelné riziká, Úrazové poistenie, Sklá vozidla, Stret so zverou,  Asistenčné služby, Občianska zodpovednosť,  poškodenie pneumatík a iné..

Informácie: Držiteľom vozidla smie byť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná do obchodného registra alebo iného registra. Ak je vlastníkom vozidla fyzická osoba mladšia ako 15 rokov, ako držiteľ vozidla sa zapíše zákonný zástupca vlastníka vozidla. Ako vlastník vozidla smie byť v dokladoch vozidla zapísaná len jedna osoba.

Poistné triedy vozidiel.

PZP pre prevozné C značky

Poisťujeme aj prevozné  “ C značky „ , vývozné “ V značky „ alebo iné typy zvláštnych evidenčných čísiel.

insia partizanske

Objednať TU.

 Havarijné poistenie vozidla

slúži na náhradu škody vlastníkovi vozidla

Dopravné nehody s poškodením áut sú bežnou súčasťou cestnej premávky. S odcudzením vozidla, vandalizmom alebo vykradnutím súčiastok či  vecí z vozidla sa už aj väčšina z nás osobne stretla. Pre tieto prípady je tu havarijné poistenie, ktoré poskytuje náhradu v prípadoch:

  • poškodenia, zničenia auta  pri havárií, bez ohľadu na to kto ju spôsobil.
  • stret so zverou alebo inou prekážkou.
  • auto je poškodené úmyselne, vykradnuté alebo odcudzené.
  • auto je poškodené živelnou udalosťou ako požiar, víchrica, krupobitie, povodeň.

K základnému poisteniu možno uzavrieť doplnkové poistenia – napr. GAP, poistenie skiel, batožiny alebo prenájom náhradného vozidla.

Havarijné poistenie je možné pre vozidlá do veku max 12 až 15 rokov, alebo na výnimku !

 Úrazové poistenie osôb vo vozidle

slúži na náhradu škody celej posádke vozidla

Úrazové poistenie osôb vo vozidle alebo tzv. „poistenie sedadiel“, patrí medzi najčastejšie dojednávané doplnkové poistenia k poisteniu vozidiel. Poistenie posádky sa dojednáva pre konkrétne vozidlo a na počet sedadiel uvedevých v technickom preukaze. Tento druh poistenia zabezpečuje podstatne vyššie odškodnenie ako úrazové pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu alebo k havarijnému poisteniu.  Je vhodné pre vodičov, ktorí trávia vo vozidle dlhší čas alebo aj pre vaše deti, ktoré cestujú vozidlom do školy, či práce do vzdialenejšieho mesta.

Poistenie kryje akékoľvek nemenované osoby, ktoré sa poisteným vozidlom prepravujú bez ohľadu na to, či sa jedná o pravidelnú prepravu (rodinný príslušník, kolega z práce) alebo príležitostnú prepravu (napr. stopár). Poistenie okrem samotnej jazdy (na miestach určených na prepravu osôb) kryje aj nastupovanie alebo vystupovanie z MV, uvádzanie motora MV do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy alebo pri krátkodobých zastaveniach z dôvodu poruchy či opravy MV.

Poistenie je možné dohodnúť úplne samostatne a aj pre vozidlá v lízingu.

Predmetom poistenia je: ✓ Smrť následkom úrazu; ✓ Trvalé následky úrazu; ✓ Denné odškodnenie za pobyt v nemocnici
následkom úrazu; ✓ Zlomeniny a popáleniny následkom úrazu.

Úrazové poistenie všetkých osôb prepravovaných motorovým vozidlom už od 28 € ročne!

Vypočítajte si ponuku a poistite sa online IHNEĎ

 GAP poistenie vozidla

Čo je predmetom poistenia?

 Finančná strata vzniknutá v dôsledku totálnej škody na vozidle, za ktorú bolo poistenému vyplatené poistné plnenie z havarijného poistenia primárnym poistiteľom. Za totálnu škodu na vozidle sa považuje škoda posúdená primárnym poistiteľom ako totálna škoda, vrátane odcudzenia alebo zničenia vozidla.

GAP poistenie je možné uzatvoriť len na nové vozidlo alebo na vozidlo, ktoré nie je staršie ako 5-6 rokov.

    Za finančnú stratu sa považuje rozdiel medzi poistnou sumou v poistnej zmluve a všeobecnou hodnotou vozidla v čase vzniku poistnej udalosti. V praxi to znamená to, že Vám bude vyplatená plná obstarávacia cena nového vozidla.

Flotilové poistenie

poistenie skupiny vozidiel

 Tento model poistenia je vhodný a určený pre firmy alebo podnikateľov, ktorí vlastnia minimálne 5 a viac ľubovoľných vozidiel  ( za vozidlo sa považuje aj prívesný vozík ). Poistenie flotily prináša  okrem výrazných úspor nákladov na poistnom, aj zjednodušenú správu poistiek. Jednoduché pridávanie alebo odoberanie vozidiel z flotily, jedna platba za všetky vozidlá k jednému výročnému dátumu. Všetky vozidla vo flotile musia mať rovnakého držiteľa.

Garantujeme výraznú úsporu nákladov na poistnom