Poistenie vozidiel

Všetky poisťovne na jednom mieste

poistenie PZP

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

AXA-člen skupiny UNIQA Insurance Group

Colonnade Insurance S.A., 

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s., odšt. záv. Genertel

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 

Union poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Povinné zmluvné poistenie PZP

slúži na náhradu škody poškodenej strane

Povinné zmluvné poistenie je základným a zo zákona povinným poistením každého auta alebo motocykla, ale napríklad aj prívesu. Insia Vám poskytne PZP zo všetkých poisťovní s garanciou najlepšiej ceny. Bez povinného zmluvného poistenia nie je možné jazdiť s autom po ceste bez toho, aby sa vodič vystavoval riziku vysokých sankcií.

 K poisteniu PZP je možné uzatvoriť pripoistenia :  Krádež, Živelné riziká, Úrazové poistenie, Sklá vozidla, Stret so zverou,  Asistenčné služby, Občianska zodpovednosť,  poškodenie pneumatík a iné..

PZP pre prevozné C značky

Objednať TU

Poisťujeme aj pre prevozné  ” C- značky “ , vývozné ” V- značky “ alebo iné typy zvláštnych evidenčných čísiel.

 Havarijné poistenie vozidla

slúži na náhradu škody vlastníkovi vozidla

Dopravné nehody s poškodením áut sú bežnou súčasťou cestnej premávky. S odcudzením auta, vandalizmom alebo vykradnutím súčiastok či  vecí z vozidla sa už aj väčšina z nás osobne stretla. Pre tieto prípady je tu havarijné poistenie, ktoré poskytuje náhradu v prípadoch:

  • keď si poškodenie auta spôsobíme sami ( len havárie )
  • auto je poškodené úmyselne, vykradnuté alebo odcudzené
  • auto je poškodené živelnou udalosťou ( požiar, víchrica, krupobitie, povodeň )

K základným typom poistenia možno uzavrieť doplnkové poistenia – napr. GAP, poistenie skiel, batožiny alebo prenájom náhradného vozidla.

 Úrazové poistenie

slúži na náhradu škody poškodenej posádke vozidla

Úrazové poistenie osôb vo vozidle alebo tzv. „poistenie sedadiel“, patrí medzi najčastejšie dojednávané doplnkové poistenia k poisteniu vozidiel.   Väčšina úrazových poistiek poskytovaných „zadarmo“ alebo ako pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu alebo havarijnému poisteniu však ponúka len nízke poistné sumy, ktoré potom pri úraze poskytnú skôr symbolické odškodnenie.

Poistenie je možné dohodnúť úplne samostatne a aj pre vozidlá v lízingu.

Predmetom poistenia je: ✓ Smrť následkom úrazu; ✓ Trvalé následky úrazu; ✓ Denné odškodnenie za pobyt v nemocnici
následkom úrazu; ✓ Zlomeniny a popáleniny následkom úrazu.

 GAP poistenie vozidla

Čo je predmetom poistenia?

 Finančná strata vzniknutá v dôsledku totálnej škody na vozidle, za ktorú bolo poistenému vyplatené poistné plnenie z havarijného poistenia primárnym poistiteľom. Za totálnu škodu na vozidle sa považuje škoda posúdená primárnym poistiteľom ako totálna škoda, vrátane odcudzenia (krádež vlámaním alebo lúpež) alebo zničenia vozidla.

GAP poistenie je možné uzatvoriť len na nové vozidlo alebo na vozidlo, ktoré nie je staršie ako 5-6 rokov.

    Za finančnú stratu sa považuje rozdiel medzi poistnou sumou v poistnej zmluve a všeobecnou hodnotou vozidla v čase vzniku poistnej udalosti.

Flotilové poistenie

poistenie skupiny vozidiel

 Vhodná pre firmy, ktoré vlastnia 5 a viac ľubovoľných vozidiel / za vozidlo sa považuje aj prívesný vozík /. Poistenie flotily prináša  okrem výrazných úspor na poistnom, aj zjednodušenú správu poistiek. Jednoduché pridávanie alebo odoberanie vozidiel z flotily, jedna platba za všetky vozidlá k jednému dátumu.

Zdarma Aplikácia  AutoMobil  na stiahnutie

Viac o Aplikacií ►►►