Havarijné poistenie

Havarijné poistenie vozidla

Na mieru v INSIA Partizánske
poistenie PZP

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

AXA pojišťovna a.s., 

Colonnade Insurance S.A., 

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s., odšt. záv. Genertel

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 

Union poisťovňa, a.s.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Havarijné poistenie zo všetkých poisťovní na jednom mieste

  Havarijné Poistenie alebo aj nazývané KASKO poistenie  predstavuje komplexné poistenie motorových vozidiel. Chráni vaše vozidlo nielen v prípade nehody, ale aj v prípade odcudzenia, stretom so zverou, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti či vandalizmu. KASKO kryje škody vlastníkovi poškodeného a poisteného vozidla, bez ohľadu na to kto škodu spôsobil. Poistenie môžete uzavrieť pre motorové aj prípojné vozidlá, súkromné aj firemné. Dojednanie poistenia nie je obmedzené vekom / okrem GAP/,  značkou alebo typom vozidla.

     Základným havarijným poistením je poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie.     K základnému poisteniu je možné dojednať rôzne doplnkové pripoistenia. Každá poisťovňa ponúka rôzne typy pripoistenia ako napríklad:

Pre poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti:

víchrice, krupobitia, úderu blesku, zosuvu pôdy, lavíny, pádu predmetov, požiaru a výbuchu, povodne a záplavy, zemetrasenia.

Poistenie pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu

Poistenie môžete uzavrieť pre prípad odcudzenia vozidla alebo jeho časti. Poistná ochrana sa vzťahuje aj pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom.

Úrazové poistenie osôb vo vozidle

Úrazové poistenie osôb vo vozidle sa vzťahuje na vodiča a spolucestujúcich. Uzavrieť si môžete poistenie pre prípad smrti, poistenie trvalých následkov, poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia a denného odškodného pri pobyte v nemocnici.

Poistenie batožiny

Poistenie môžete uzavrieť pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty batožiny, ktorá sa nachádzala vo vozidle poškodenom haváriou alebo živelnou udalosťou. Poistná ochrana sa vzťahuje aj na odcudzenie batožiny z poisteného vozidla alebo na jej odcudzenie spolu s vozidlom.

Pri výkone vybraných pracovných činností

Doplnkovým poistením pri výkone vybraných pracovných činností sa rozumie ochrana pre prípad poškodenia alebo zničenia vášho vozidla počas jeho činnosti ako pracovného stroja.

Poistenie finančnej straty – GAP poistenie  /je obmedzené vekom vozidla ,  cca max. 5 ročné/

Predmetom poistenia je strata, ktorá vám vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla. Poistenie kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.

Poistenie náhradného vozidla

V poistení náhradného vozidla sa uhradia náklady, ktoré ste vynaložili na zapožičanie alebo prenájom náhradného vozidla, ak je vozidlo v oprave, odcudzili Vám ho, alebo ste na ňom utrpeli totálnu škodu.

 K výpočtu používame inteligentnú Insia Kalkulačku s prístupom do všetkých poisťovní a vždy pre Vás aplikujeme maximálnu a aktuálnu zľavu z každej poisťovne.

   Insia Kalkulačka:  Pre výpočet ceny poistenia potrebujeme zadať do kalkulačky  poistnú sumu vozidla. Pre nové autá sa zadáva NOVÁ hodnota vozidla – neakciová cena s DPH z faktúry. Pre staršie auta ak nie je k dispozícií doklad o kúpe – Faktúra, je možné použiť pre výpočet aj Všeobecnú hodnotu vozidla, ktorú získame priamo z danej poisťovne. Poisťovňa zároveň vystaví aj oceňovací protokol, ktorý sa použije na uzatvorenie Poistky. 

Havarijné poistenie vozidla odporúčame riešiť osobne u nás v kancelárií. Objektívne Vám odporučíme vhodné riešenie. Uzavrieme poistku, urobíme fotodokumentáciu vozidla a zabezpečíme všetko potrebné.

K dispozícií je veľa kombinácií  rizík i spoluúčastí, ktoré majú vplyv na cenu a kvalitu poistenia. 

 Osobne Vám PORADÍME a ponúkneme poistenie presne na MIERU.