Poistenie cudzincov

Zdravotné Poistenie cudzincov

 INSIA Partizánske

Zdravotné poistenie cudzincov pre prípad nutnej alebo neodkladnej
starostlivosti.

Poistenie je na dobu určitú, minimálne na 1 mesiac, maximálne na 24 až 36 mesiacov. Poistenie je vhodné pre cudzincov, ktorí nie sú občanmi štátov Európskej únie a zároveň nemôžu byť účastníkmi slovenského verejného zdravotného poistenia.

Poistenie je možne uzavrieť  pre poistné udalosti, ktoré vznikli na území Schengenského priestoru, s výnimkou štátu, ktorého je poistený štátnym občanom alebo v ktorom má poistený trvalé bydlisko alebo je účastníkom verejného zdravotného poistenia.

Komplexné zdravotné poistenie cudzincov.

Poistenie je možne uzavrieť  pre poistné udalosti, ktoré vznikli na území len SR.

 

Čo je predmetom poistenia?

Poistnou udalosťou je náhle akútne ochorenie alebo úraz poisteného, ku ktorému došlo v čase účinnosti poistenia a ktoré vyžaduje nutné a neodkladné liečenie.

Poistiteľ ( * ) hradí v súvislosti s poistnou udalosťou primerané a účelne vynaložené náklady na:

  • nutné a neodkladné vyšetrenie potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu
  • nutné a neodkladné ambulantné lekárske ošetrenie
  • nutný a neodkladný pobyt v zdravotníckom zariadení (hospitalizácia) v štandardnej izbe so štandardným vybavením a štandardnou lekárskou starostlivosťou na čas nevyhnutný
  • diagnostické vyšetrenia, liečenie vrátane operácie, anestézie
  • lieky, zdravotnícky materiál a nemocničnú stravu
  • lieky predpísané lekárom v súvislosti s poistnou udalosťou a zodpovedajúce nutnej a neodkladnej starostlivosti
  • nutné a neodkladné ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov, liečených extrakciou alebo jednoduchou výplňou (vrátane RTG), a ošetrenie s cieľom bezprostrednej úľavy od bolesti vzťahujúcej sa na sliznice dutiny ústnej, a to do limitu poistného plnenia uvedeného vo VPP
  • ošetrenie zubov v dôsledku úrazu nie je týmto limitom obmedzené
  • prepravu z miesta úrazu alebo ochorenia do najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia, ak poistený nie je zo zdravotných dôvodov schopný prepravy verejným dopravným prostriedkom
  • V prípade poistenie cestovania lietadlom úhrada nákladov súvisiacich s omeškaním batožiny a letu.

Poistenie sa vzťahuje na turistický, športový, študijný aj pracovný pobyt a môže byť uzavreté v rôznych rozsahoch.

*  poistné podmienky jednotlivých poisťovní môže byť odlišný