GAP poistenie vozidla

GAP Poistenie vozidla

overenie vozidla podla VIN cisla

Poistenie vozidla pre prípad finančnej straty.

Čo je predmetom poistenia?

 Finančná strata vzniknutá v dôsledku totálnej škody na vozidle, za ktorú bolo poistenému vyplatené poistné plnenie z havarijného poistenia primárnym poistiteľom. Za totálnu škodu na vozidle sa považuje škoda posúdená primárnym poistiteľom ako totálna škoda, vrátane odcudzenia (krádež vlámaním alebo lúpež) alebo zničenia vozidla.

GAP poistenie je možné uzatvoriť len na nové vozidlo alebo na vozidlo , ktoré nie je staršie ako 5-6 rokov

Za finančnú stratu sa považuje rozdiel medzi poistnou sumou dohodnutou v poistnej zmluve a všeobecnou hodnotou vozidla v čase vzniku poistnej udalosti.